Korzystasz z przestarzałej przeglądarki Internet Explorer 8 (lub wcześniejszej).

7 lat temu (ile to będzie Internetowych lat?) była to naprawdę dobra przeglądarka.

Dziś, niestety, nie spełnia najważniejszych standardów i utraciła wsparcie największych serwisów Internetowych.

Starając się dostarczyć Tobie jak najlepsze wrażenia przy korzystaniu ze sklepu, wykorzystujemy najnowsze technologie.

Zachęcamy zatem do zainstalowania jednej z poniższych przeglądarek.

Gwarantujemy, że korzystając z nich, Internet zmieni się nie do poznania.

POBIERZ REGULAMIN W PDF

Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PORTALU HTTP://UBEZPIECZENIETURYSTYCZNE.GOTHAER.PL/

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy „Regulamin zawierania umów ubezpieczenia i świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu http://ubezpieczenieturystyczne.gothaer.pl/” (zwany dalej „Regulaminem”), wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa rodzaje i zakres Usług świadczonych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50b, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000189340, NIP 107-00-00-164 (zwany dalej „Operatorem Portalu”) za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem http://ubezpieczenieturystyczne.gothaer.pl/ (zwanego dalej „Portalem”), służącego promocji oraz sprzedaży produktów ubezpieczeniowych Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000033882, posiadającego numer NIP 524-030-23-93 oraz numer REGON 010594552 (zwanego dalej „Gothaer” lub „Ubezpieczycielem”), a także warunki zawierania i rozwiązywania Umów ubezpieczenia oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Integralną część Regulaminu stanowi „Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies”.

3. Regulamin oraz „Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies” dostępne są na stronie internetowej http://ubezpieczenieturystyczne.gothaer.pl/.

4. Operator portalu świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

5. Użytkownik korzystający z Portalu wyraża zgodę na świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem, co jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu, który, obok OWU, stanowi integralną część zawartej Umowy ubezpieczenia.

6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej http://ubezpieczenieturystyczne.gothaer.pl/.

§ 2

Definicje

Adres elektroniczny (adres e-mail) – adres e-mail podany przez Użytkownika przy zawieraniu Umowy ubezpieczenia, na który Operator Portalu prześle Polisę.

Cookies – małe pliki tekstowe („ciasteczka”) zachowane przez przeglądarkę Użytkownika na twardym dysku komputera, które mogą być wykorzystane przez Operatora Portalu w celu rozpoznania Użytkownika i innych celach wskazanych w „Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies”.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem Portalu znajdują się w „Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies”.

Hasło – ciąg znaków identyfikujących Użytkownika, ustalanych przez niego samodzielnie w celu uzyskania autoryzowanego dostępu do Konta na Portalu lub wygenerowanych przez Portal do jednorazowego użytku w przypadku aktywowania konta.

Kalkulacja – wyliczenie składki ubezpieczeniowej na podstawie danych podanych przez Użytkownika.

Konto – indywidualne i autoryzowane konto Użytkownika zakładane na stronie http://ubezpieczenieturystyczne.gothaer.pl/.

Logowanie – zidentyfikowanie Użytkownika przez Portal, które odbywa się pod warunkiem podania przez Użytkownika nazwy Użytkownika i hasła.

Nazwa Użytkownika (login) – indywidualny identyfikator Użytkownika, którym jest adres e-mail podany przy niego przy tworzeniu konta Użytkownika.

Oferta – indywidualna oferta ubezpieczeniowa przygotowana przez Operatora Portalu za pośrednictwem Portalu dla Użytkownika na podstawie podanych przez niego danych, zawierająca Kalkulację.

OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) – wzorzec umowny wydany przez Ubezpieczyciela, stanowiący integralną część Umowy ubezpieczenia, regulujący zawieranie i wykonywanie Umowy ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki jej stron, a także sposób wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela.

Polisa – dokument dostarczany Ubezpieczającemu przez Operatora Portalu (po opłaceniu składki ubezpieczeniowej, przed rozpoczęciem świadczenia ochrony ubezpieczeniowej), potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia i określający szczegółowe dane jej dotyczące, w tym strony umowy, okres ubezpieczenia, przedmiot oraz zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczający - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera za pośrednictwem Portalu Umowę ubezpieczenia oraz jest zobowiązana do zapłacenia składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczony – osoba fizyczna, której życie, zdrowie lub mienie jest objęte ochroną na podstawie Umowy ubezpieczenia.

Umowa – umowa o świadczenie Usług, zawierana między Użytkownikiem a Operator Portalu z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

Umowa ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawarta za pośrednictwem Portalu pomiędzy Gothaer a Użytkownikiem jako Ubezpieczającym zgodnie z OWU, na podstawie której Gothaer zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zajścia przewidzianego w Umowie ubezpieczenia zdarzenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się do zapłacenia określonej w umowie składki.

Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora Portalu, umożliwiające Użytkownikowi jako Ubezpieczającemu zawarcie Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną, na podstawie OWU i Regulaminu zamieszczonych na stronie http://ubezpieczenieturystyczne.gothaer.pl/. Użytkownik ma ponadto możliwość przechowywania danych w ramach swojego Konta, a także złożenia za pośrednictwem Portalu zamówienia otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną od Gothaer oraz składania zapytań do Gothaer i Operatora Portalu poprzez formularz kontaktowy.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, którzy zaakceptowali Regulamin i korzystają z Portalu.

§ 3

Zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Z serwisu mogą korzystać tylko Użytkownicy będący osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.

1.2. Szczegółowy opis ochrony ubezpieczeniowej dla danego przedmiotu ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron Umowy ubezpieczenia zawarte są w OWU.

1.3. OWU są udostępnione na Portalu w sposób umożliwiający Ubezpieczonemu ich pobranie oraz przechowywane i odtwarzane w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego, lub dostarczone Użytkownikowi nieodpłatnie na jego życzenie przed zawarciem umowy ubezpieczenia na indywidualny adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

1.4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odbywa się poprzez skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności lub zawarcie Umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania z Portalu, w szczególności poprzez likwidację Konta.

1.5. Warunkiem korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu. W zakresie udostępnienia Regulaminu odpowiednie zastosowanie znajduje punkt 1.3.

2. Korzystanie z Portalu

2.1. Portal jest dostępny 24 godziny na dobę. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i dostępne dla każdego użytkownika Internetu.

2.2. Warunkiem zawarcia umowy na odległość jest posiadanie adresu e-mail.

2.3. Korzystanie z Portalu jest możliwe, gdy w przeglądarce Użytkownika włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies.

2.4. Portal jest chroniony za pomocą szyfrowanego połączenia z użyciem protokołu https. Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji odbywa się za pomocą bezpiecznego 128-bitowego protokołu SSL. Dostęp do Konta jest chroniony poprzez login i hasło.

2.5. Właściwe wyświetlanie strony Portalu oraz bezproblemowe korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących minimalnych wymagań:

  • użycie przeglądarek Internet Explorer 9 (i nowsze wersje), Mozilla Firefox, Google Chrome;
  • do wyświetlania niektórych obiektów może być konieczne zastosowanie rozszerzeń przeglądarki lub oprogramowania Flash 6 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader;
  • Portal jest optymalizowany do minimalnej rozdzielczości 1024x768.

2.6. Hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu lub zapamiętać. Operator Portalu ani Gothaer nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez udostępnienie przez Użytkownika hasła lub nazwy użytkownika osobom niepowołanym.

2.7. Użytkownik ma możliwość zakończenia, w każdej chwili, korzystania z Portalu.

3. Zasady zawierania Umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie:

1) Regulaminu;

2) OWU;

3) Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia złożonego przez Użytkownika;

4) Oferty (w rozumieniu definicji zawartej w § 2).

4. Kalkulacja

4.1. Składka ubezpieczeniowa obliczana jest na podstawie danych podanych przez Użytkownika.

4.2. Sporządzenie Kalkulacji na Portalu nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy ubezpieczenia ani podjęciem przez Użytkownika zobowiązania odnośnie jej zawarcia.

4.3. Każda zmiana stanu faktycznego lub modyfikacja danych wykorzystywanych w Kalkulacji powoduje konieczność ponownego jej wykonania. Oprogramowanie Portalu automatycznie przelicza Kalkulację zapisaną przy każdej próbie jej edytowania, prezentując jej aktualną wartość na dzień edytowania Kalkulacji.

5. Oferta

5.1. Oferta zawiera propozycję warunków Umowy ubezpieczenia, w tym informację o wysokości składki.

5.2. Nieopłacenie składki w terminie wskazanym w Ofercie jest równoznaczne z odstąpieniem przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia.

6. Sposób płatności

6.1. Użytkownik składa oświadczenie o wyborze sposobu płatności składki ubezpieczeniowej. W celu dokonania płatności Użytkownik może wybrać transakcję przez system eCard.

6.2. W celu dokonania płatności Użytkownik przekierowany zostaje na stronę internetową firmy eCard, gdzie następuje autoryzacja transakcji.

6.3. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za ubezpieczenie obsługiwane przez firmę eCard:

  • płatności kartami: Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCard Electronic;
  • płatności przelewem elektronicznym (tzw. ePrzelewem), Użytkownik może skorzystać z następujących ePrzelewów: mTransfer, MultiTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew 24 (BZWBK), Płać z Nordea, Przelew z BPH, PKO24 (Bank PKO S.A.), iPKO (Bank PKO BP);
  • przelew tradycyjny, z tym zastrzeżeniem, że płatność składki musi nastąpić w dacie określonej w kwitariuszu do zapłaty, w przeciwnym razie Oferta wygasa i składka nie może być zapłacona.

6.4. Po dokonaniu płatności poprzez firmę eCard następuje przekierowanie Użytkownika na stronę Portalu (http://ubezpieczenieturystyczne.gothaer.pl/), gdzie wyświetlana jest informacja o statusie dokonanej transakcji (informacja o powodzeniu albo niepowodzeniu transakcji).

Płatności loga

7. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego będącego konsumentem, zwrot składki ubezpieczeniowej

7.1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy ubezpieczenia zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia zawarcia Umowy ubezpieczenia.

7.2. W razie odstąpienia od Umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego, Umowa ubezpieczenia uznawana jest za niezawartą, a Ubezpieczający jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) w terminie 30 dni:

1) od dnia odstąpienia od Umowy ubezpieczenia – w odniesieniu do świadczeń Ubezpieczającego albo

2) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia – w odniesieniu do świadczeń Gothaer.

7.3. Prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia nie przysługuje Ubezpieczającemu będącemu konsumentem w odniesieniu do Umów ubezpieczenia:

1) całkowicie wykonanych na żądanie Ubezpieczającego przed upływem 30-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy ubezpieczenia;

2) dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeśli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

7.4. Jeżeli Gothaer rozpoczął udzielanie ochrony ubezpieczeniowej za zgodą Ubezpieczającego przed upływem 30‑dniowego terminu na odstąpienie od tej umowy, Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty części składki ubezpieczeniowej należnej za ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez Gothaer do dnia odstąpienia.

7.5. W razie zawarcia Umowy ubezpieczenia na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający będący przedsiębiorcą ma prawo odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia opłaconej kartą, zwrot składki w należnej wysokości nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

7.7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający przesyła na adres: Gothaer TU S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa.

8. Reklamacje dotyczące działania Portalu

8.1. Reklamacje dotyczące działań Portalu można składać, wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na Portalu lub pisemnie na adres: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 50B.

8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, numer Umowy ubezpieczenia, której dotyczy reklamacja, adres e-mail Użytkownika oraz adres pocztowy do doręczeń.

8.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora Portalu w ciągu 30 dni. Odpowiedź na reklamację Użytkownik Portalu otrzyma pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika lub pocztą tradycyjną.

8.4. Reklamacje, skargę lub zażalenie na działanie Portalu może również złożyć osoba uprawniona w związku z wykonaniem Umowy ubezpieczenia.

9. Reklamacje dotyczące Umowy ubezpieczenia

9.1. Reklamacje dotyczące umowy ubezpieczenia można składać, wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na Portalu lub pisemnie na adres: Gothaer TU S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa.

9.2. Prawidłowo wypełniona Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: informacje o składającym reklamację, jego imię i nazwisko, numer Umowy ubezpieczenia, której dotyczy reklamacja, adres e-mail oraz adres pocztowy do doręczeń.

9.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Gothaer w ciągu 30 dni. Odpowiedź na reklamację Użytkownik Portalu otrzyma pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika lub pocztą tradycyjną.

Zgodnie z OWU, reklamacje, skargę lub zażalenie może również złożyć osoba uprawniona w związku z wykonaniem Umowy ubezpieczenia.

10. Język

Językiem stosowanym w reklamacjach pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Portalu lub Gothaer jest język polski.

11. Prawo właściwe

W sprawach dotyczących świadczenia Usług oraz zawierania Umów ubezpieczenia na odległość i ich wykonania zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

1) Kodeks cywilny;

2) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3) ustawa o prawach konsumenta;

4) ustawa o ochronie danych osobowych;

5) ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

12. Sąd właściwy do rozstrzygania sporów.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy ubezpieczenia jest sąd wyznaczony według przepisów o właściwości ogólnej (tj. sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania albo siedzibę) bądź sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z Umowy ubezpieczenia

13. Zmiany Regulaminu

13.1. Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2015 r.

13.2. Operator Portalu ma prawo do zmiany zapisów Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu na Portalu i mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia oraz umów o świadczenie Usług zawartych po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu.

14. Pierwszeństwo OWU

W razie rozbieżności między Regulaminem a OWU, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia OWU z wyłączeniem postanowień dotyczących zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz prawa do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza „Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Portalu ubezpieczenieturystyczne.gothaer.pl.

ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu niezbędnych do zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz danych przetwarzanych ze względu na właściwość Usług świadczonych w ramach Umowy jest Operator Portalu.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Portalu w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego oraz zawarcia Umowy ubezpieczenia i jej wykonania jest Gothaer. Ponadto, Gothaer jest administratorem danych osobowych również tych Użytkowników, którzy za pośrednictwem Portalu złożyli do niego zamówienie otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną lub skierowali zapytanie poprzez dostępny na Portalu formularz kontaktowy.

§ 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Operator Portalu i Gothaer przetwarzają pozyskane za pośrednictwem Portalu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy lub Umowy ubezpieczenia, zostały odpowiednio oznaczone w elektronicznych formularzach dostępnych na stronie Portalu.

3. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Gothaer drogą e-mail: obsluga-agent@gothaer.pl lub pocztą tradycyjną Gothaer Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22a lub z Operatorem Portalu drogą e-mail: assistance@mondial-assistance.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50b. Ponadto Użytkownik może samodzielnie dokonywać zmiany danych osobowych przetwarzanych w ramach jego Konta na Portalu.

4. Wygaśnięcie ostatniej wykonywanej Umowy ubezpieczenia lub umowy o świadczenie Usług skutkuje usunięciem jego Konta na Portalu wraz z zawartymi w nim danymi.

§ 3

Cele przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora Portalu dla celów związanych z umożliwieniem im korzystania z usług Portalu.

2. Dane osobowe Ubezpieczających, Ubezpieczonych i Uprawnionych, przekazane za pośrednictwem Portalu, są przetwarzane przez Gothaer w celu zawarcia i realizacji Umowy ubezpieczenia, w ramach której zostały pozyskane oraz we własnych celach marketingowych. Osoba, której dane dotyczą, może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w celach marketingowych. Pisemne żądanie w tym zakresie należy przesłać na adres Gothaer TU S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa.

3. W celu otrzymywania od Gothaer informacji handlowych telefonicznie lub pocztą elektroniczną niezbędne jest udzielenie w tym zakresie dodatkowej zgody. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być odwołana w każdym czasie. Można to zrobić drogą elektroniczną, wypełniając formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Portalu lub pisemnie na adres: Gothaer TU S.A., Biuro Obsługi Klienta, ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa. Odwołanie zgody nie jest równoznaczne z wyrażeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Gothaer w celach marketingowych.

§ 4

Transakcje płatnicze

1. Dane osobowe dokonujących transakcji za pomocą kart płatniczych wykorzystywane są wyłącznie w procesie przetwarzania transakcji. Dane te przekazywane są do międzynarodowych organizacji płatniczych Visa, MasterCard oraz wydawców kart.

2. Dane osobowe dokonujących transakcji za pomocą przelewów bankowych wykorzystywane są wyłącznie w procesie przetwarzania transakcji. Dane o dokonujących przelewów bankowych przekazywane są do akceptantów płatności. Osoby decydujące się na płatność za pomocą przelewu bankowego są przekierowane na bezpieczne, chronione przy pomocy SSL 128 bit, strony bankowe celem dokonania przelewu. Operator płatności - eCard S.A. nie posiada dostępu do danych innych niż niezbędne z tytułu rejestracji płatności.

§ 5

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Operator portalu powierzył przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w ramach Portalu, w tym dane gromadzone w ramach Umów ubezpieczenia, spółce Interactivo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Guderskiego 20 lok. 1 w (80-180) Gdańsku, NIP 957-097-20-06, REGON 220439493, KRS 0000283836, która administruje systemami informatycznymi składającymi się na Portal dostępny pod adresem www.ubezpieczenieturystyczne.gothaer.pl. Interactivo Sp. z o.o. zbiera, utrwala, przechowuje, opracowuje, zmieniania, udostępnianie i usuwa dane użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy ubezpieczenia i późniejszego jej wykonania.

§ 6

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe pozyskane na potrzeby zawarcia Umowy ubezpieczenia będą udostępniane przez Gothaer Operatorowi Portalu działającemu jako reasekurator w odniesieniu do Umowy ubezpieczenia, w celu zapewnienia wypłaty świadczenia z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego przewidzianego w Umowie ubezpieczenia.

§ 7

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Operator Portalu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu.

2. Operator Portalu zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, w szczególności poprzez:

1) stosowanie środków ochrony kryptograficznej w toku transmisji danych pozyskiwanych za pośrednictwem Portalu;

2) zapewnienie, aby systemy informatyczne wykorzystywane przez Operatora Portalu do przetwarzania danych osobowych spełniały przepisane prawem wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

PLIKI COOKIES (TZW. CIASTECZKA)

§ 8

Wykorzystywanie plików cookies

1. Operator Portalu nie pozyskuje za pośrednictwem Portalu ubezpieczeniaturystyczne.gothaer.pl w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Operator Portalu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z Portalu oraz do celów statystycznych. Użytkownik, który nie blokuje tych plików, zgadza się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Użytkownik może samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

§ 9

Cele wykorzystywania plików cookies

1. Operator Portalu wykorzystuje pliki cookies w celu:

1) dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Portalu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

3) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.

2. W ramach Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

1) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

3) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

4) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

§ 10

Zmiana ustawień plików cookies

1. Ustawienia plików cookies można zmienić w szczególności na poziomie przeglądarki internetowej. W najpopularniejszych przeglądarkach jest możliwość:

1) zaakceptowania obsługi cookies, co pozwoli na pełne korzystanie przez Użytkownika z opcji oferowanych przez Portal;

2) zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;

3) określenia ustawień dla różnych typów plików "cookies", np. akceptowania plików trwałych jako sesyjnych;

4) blokowania lub usuwania cookies.

2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Portalu.

POBIERZ REGULAMIN W PDF